Головна Наша реклама Економічні визначення Корисні посилання Цікава інформація
 
Ru Ua
Вступ
Політекономіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Гроші та кредит
Статистика
Фінанси
Історія екон. вчень
Політологія
Банківська справа
Менеджмент
Екон. підприємства
Міжнародна економіка
Національна економіка
Страхування
Географія
Фондова біржа
Логістика
Бухгалтерський облік
Маркетинг і реклама
Міжнародні відносини
Цінні папери
РПС

БАНКІВСЬКА СПРАВА!

Тема 10.  Банківський депозит.


Депозит (від латинського – річ, віддана на збереження) – це економічні відносини щодо передачі коштів клієнта в тимчасове користування банку. Особливість депозиту полягає в його роздвоєності в практичному застосуванні. По-перше, депозит є для вкладника потенційними грошима, вкладник може виписати чек і спрямувати відповідну суму в обіг. Але в той же час “банківські гроші” приносять вкладникові дохід, виступають уже в ролі капіталу. Перевага депозиту перед готівкою в тому, що депозит приносить дохід у формі процента, а недолік у тому, що процент депозиту нижчий порівняно з тим, який виплатять на капітал, якщо його позичити. Тому саме при депозитних операціях дуже виразно виступає сутність комерційної діяльності банків – платити за депозит дешевше, а розміщувати його за вищу плату.


Суб'єктами віносин, які беруть учать в депозитних оперцій відносять:

  • Комерційні банки ( суб’єкт, який обслуговує депозит).
  • Підприємства, організації, фізичні особи – власники коштів, виступають кредиторами для банків.

Об'єктом депозитних операцій є внески, які на певний час залучаються на депозитні рахунки в банк. Це кошти, передані на умовах, визначених двосторонньою угодою.


Депозити заведено поділяти на такі:

  • до запитання (це зобов'язання, які не мають конкретного строку. Вклади до запитання можуть бути вилучені в будь-який час на першу вимогу вкладника).
  • строкові на визначений термін (це зобов'язання, які мають певний строк. Це кошти, що зберігаються на депозитних рахунках у банку протягом строку, визначеного у депозитній угоді ).
  • ощадні внески населення (це вклади населення, розміщуванні у банках з метою зберігання і нагромадження).
  • ощадні (депозитні) сертифікати (це письмове свідоцтво КБ про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми внеску та відсотків за ним ).
  • ощадні (депозитні) сертифікати.

 Депозити овернайт –  це депозити, які залучені банком на строк не більше одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку.


У загальній системі банківських депозитів виділяють також так звані спеціальні вклади. До них належать: кошти, зарезервовані на окремих рахунках для проведення акредитивних розрахунків та розрахунків за допомогою лімітованих чекових книжок; кошти для факторингових операцій; кошти для міжбанківських розрахунків; кредиторська заборгованість тощо.


Важливе значення мають міжбанківські депозити, які надаються в межах кореспондентських відносин між банками. Часто міжбанківські депозити відіграють роль інструмента налагодження більш тісних і довірливих кореспондентських відносин між банками. Іноді банки використовують у своїй діяльності так звані гарантійні депозити. Вони відкриваються на вимогу банку-кредитора у випадку, коли у нього існують сумніви щодо знецінення активів, або є ризик неплатоспроможності клієнта- позичальника.

 

Список використаної літератури:

1. Банківські операції: Підручник.-2-ге вид., і доп./А.М.Морозов, М.І.Савлук, та інші, За редакцією д.е.н, проф. А.М.Мороза.-К.:КНЕУ,2002.-476 С.

2. Татаренко Н.О, Теорія інвестицій. 160с .

3. Петюх В. М., Ринок праці, 288 с.

4. Конспект лекцій.

Сторінки ( 1 )

                                            

Cсилка на даний сайт www.megos.org.ua